Ons kantoor:

 

Kantoor Decock

Aartshertogstraat 7

8400 Oostende

Tel.: 0476/374416

E-mailadres: nathan@kantoordecock.be       

 

Maatschappelijk zetel:

 

Kantoor Decock BV

Grammenestraat 2

9870 Machelen

RPR 0799.593.764 – Gent

  

Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12 -14 en is terug te vinden op www.fsma.be.

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 - fax. 02/547.59.75 - info@ombudsman.as - www.ombudsman.as.

Onze dienstverlening

Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

Ons kantoor is actief in de volgende verzekeringstakken

1: Ongevallen;

2: Ziekte;

3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel;

4: Casco rollend spoorwegmaterieel;

5: Luchtvaartcasco;

6: Casco zee- en binnenschepen;

7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen;

8: Brand en natuurevenementen;

9: Andere schade aan goederen;

10: BA motorrijtuigen;

11: B.A. luchtvaartuigen;

12: B.A. zee- en binnenschepen;

13: Algemene BA;

14: krediet;

15: Borgtocht;

16: Diverse geldelijke verliezen;

17: Rechtsbijstand;

18: Hulpverlening;

21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen;

22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen;

23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen;

24: De in Ierland en het Verenigd Koninkrijk bestaande verzekering genaamd « permanent health insurance » (niet opzegbare ziekteverzekering van lange duur).

25: Tontineverrichtingen.

26: Kapitalisatieverrichtingen;

27: Beheer van collectieve pensioenfondsen.

28.De verrichtingen zoals bedoeld in boek IV, titel 4, hoofdstuk I van de Franse "Code des assurances".

29.De in de wetgeving op de sociale verzekering omschreven en bedoelde verrichtingen in verband met de duur van het leven van de mens, voor zover deze in overeenstemming zijn met de wetgeving van een Lid-Staat, en door verzekeringsondernemingen voor eigen risico worden verricht of beheerd.

 

Service verzekeringsmakelaar

 

Privacyverklaring

 

Kantoor Decock neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In dit beleidsdocument lichten wij toe welke persoonsgegevens wij over u verwerken, op welke wijze wij deze verwerken, voor welke doeleinden wij deze gegevens verwerken, aan wie wij deze gegevens eventueel verstrekken, hoe lang wij deze gegevens bewaren, hoe we deze gegevens beveiligen en welke rechten u heeft.

Deze privacyverklaring werd opgemaakt in uitvoering van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, in werking getreden vanaf 25/05/2018.

Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid te wijzigen. Wij verwijzen u graag door naar onze website www.KantoorDecock.be waarop onze privacyverklaring gepubliceerd werd.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u ook steeds terecht bij onze verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

 

1 Welke persoonsgegevens verwerken wij voor welke doeleinden

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Bij de verwerking worden enkel die gegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor de beoogde doeleinden.

De doeleinden waarvoor wij gegevens verwerken, kunnen verschillen naargelang de persoon van en over wie wij gegevens verwerken.

* Wij verwerken persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij u betrokken partij bent of voor de uitvoering van maatregelen die aan het sluiten van die overeenkomst voorafgaat en die op uw verzoek zijn genomen.

Meer bepaald verwerken wij volgende persoonsgegevens:

- identificatiegegevens van onze contractanten zoals naam, geboortedatum, geboorteplaats, adres, contactgegevens (e-mail, telefoonnummer, …), commerciële benaming, ondernemingsnummer, FSMA-nummer, bankrekeningnummer, … .

- gegevens die noodzakelijk zijn voor de beoordeling van het te verzekeren risico (analyse van uw verlangens en behoeftes) zoals bv. gegevens over uw woning in het kader van een brandverzekering, gegevens over uw wagen in het kader van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, gegevens over gezinssamenstelling in het kader van een gezinsaansprakelijkheidsverzekering, financiële gegevens in het kader van beleggingsverzekeringen, tot bepaalde medische gegevens in het kader van hospitalisatieverzekeringen.

* Daarnaast verwerken wij ook persoonsgegevens om bepaalde wettelijke verplichtingen na te komen.

Zo verplicht bvb. de Wet van 18/09/2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten ons om de klanten te identificeren.

* Wij verwerken persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van een voor ons gerechtvaardigd belang.

Zo worden in het kader van schadebeheer persoonsgegevens verwerkt van onder meer experten, advocaten, tegenpartijen, getuigen, …, om onze klanten op een gepaste wijze te kunnen bijstaan in de verdediging van hun belangen bij de afhandeling van schadedossiers.

* Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van ons gerechtvaardigde belang om als onderneming op basis van de vrijheid van onderneming en informatie te handelen (bv. verwerking van gegevens voor doeleinden van direct marketing in het kader van prospectie).

* Ten slotte kunnen wij ook persoonsgegevens verwerken wanneer u daarvoor uw ondubbelzinnige toestemming heeft verleend.

 

2 Wijze van gegevensverwerking

 

Kantoor Decock verwerkt gegevens over u wanneer u als klant op ons beroep doet met het oog op advies over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden of voorstellen van verzekeringsovereenkomsten, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, het opvolgen van uw overeenkomst(en), het beheer van schadegevallen.

Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer u papieren formulieren invult als wanneer u dat digitaal doet.

Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website. 


Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruikers ervan. Bij het eventuele bezoek aan onze website worden er mogelijks cookies gebruikt, waarover u in voorkomend geval meer informatie kan vinden op onze cookiepolicy eveneens te vinden op de betrokken website.

Tot slot is het ook mogelijk dat wij gegevens over u verkrijgen via derden.

Ook als u leverancier bent, zullen wij uw gegevens verwerken voor de verdere uitvoering van het contract, op het ogenblik dat u met ons contact opneemt.

Voor zover het gaat om gezondheidsgegevens of zogenaamde gevoelige gegevens kunnen wij uw persoonsgegevens enkel verwerken mits uitdrukkelijke toestemming. Als deze gegevens niet beschikbaar zijn, dan kan het afsluiten en/of de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst worden verhinderd. De toestemming wordt gevraagd op het ogenblijk dat u klant wordt. Is dat niet gebeurd, willen wij vragen ons dit te melden, zodat het nodige hiertoe kan gebeuren.

Uw gezondheidsgegevens worden verwerkt in het kader van de activiteiten als verzekeringsbemiddelaar, met name voor het opstellen van een verzekeringsvoorstel en het verzoeken om tegemoetkoming tijdens de uitvoering van uw contract en de opvolging daarvan.

Indien nodig worden deze gegevens verwerkt door middel van volledig geautomatiseerde verwerking en zonder tussenkomst van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg, een verwerking waarvoor uw toestemming wordt gevraagd.

 

3 Overmaken aan derden

 

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt. Wel is het zo dat ons kantoor een samenwerking heeft afgesloten met Willemot NV waaraan wij in het kader van de uitvoering van onze werking, gegevens doorspelen, doch dit uiteraard enkel en alleen in het licht van de doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Verder is het zo dat uw persoonsgegevens ter uitvoering van onze overeenkomst (of maatregelen die aan het sluiten van de overeenkomst voorafgaan) of ter uitvoering van bepaalde wettelijke verplichtingen, moeten worden meegedeeld aan derden. Het meedelen van uw persoonsgegevens aan derden ter uitvoering van onze overeenkomst (of maatregelen die aan het sluiten van de overeenkomst voorafgaan) is met name doch niet uitsluitend het geval aan verzekeringsmaatschappijen bij wie offertes worden opgemaakt en polissen worden afgesloten. In deze categorie denken wij ook aan experten die door ons gelast worden naar aanleiding van een schadegeval.

Het is ook mogelijk dat wij voor welbepaalde diensten een beroep doen op derden. In dergelijke gevallen kunnen uw gegevens aan deze derden worden bezorgd maar enkel voor de betreffende dienst en steeds onder controle van ons kantoor. Dit kan voorbeeld aan een externe partner die ons bijstaat bij de ondersteuning en de verdere ontwikkeling van onze informatica-tools.

Ook zijn wij soms wettelijk verplicht om gegevens door te geven aan derden. Controle-instanties zoals de FSMA en andere overheidsinstanties hebben het recht bij ons gegevens op te vragen waarop wij wettelijk verplicht moeten antwoorden.

Uw gegevens worden in het beginsel niet doorgegeven naar derde landen of aan internationale organisaties. Indien dit toch zou dienen te gebeuren omwille van verwerkingsdoeleinden en indien deze landen volgens de Europese Commissie geen toereikend niveau van bescherming van persoonsgegevens garanderen, dan zullen wij passende beschermende maatregelen nemen.

 

4 Bijhouden van gegevens

 

De gegevens die door ons werden verwerkt, zullen slechts worden bewaard zolang dit nodig zou blijken voor de beoogde doeleinden, in het bijzonder zolang dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of voor de uitvoering van maatregelen die aan het sluiten van de overeenkomst voorafgaan en die op uw verzoek werden genomen; zolang dit nodig is voor om onze wettelijke verplichtingen na te komen of wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om misbruik te voorkomen.

 

5 Uw rechten

 

De Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, kent u diverse rechten toe die er moeten voor zorgen dat u voldoende wordt beschermd.

U kan steeds de gegevens die wij over u verwerken, inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. Daartoe volstaat het dit aan te vragen via nathan@kantoordecock.be met een bewijs van uw identiteit (dat vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft).

U kan ook kosteloos de verwijdering van of het verbod op de aanwending van alle u betreffende persoonsgegevens bekomen, wanneer die gelet op het doel van de verwerking, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, of waarvan de registratie, de mededeling of de bewaring verboden zijn of die na verloop van de toegestane duur zijn bewaard.

U kan zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door ons kantoor voor direct marketingdoeleinden. Wenst u niet op de hoogte te worden gehouden van de aanbiedingen van ons kantoor, kan u dit melden via nathan@kantoordecock.be .

Voor zover wij uw gegevens verwerken louter op basis van uw toestemming, dan kan u deze toestemming te allen tijde intrekken door u te richten tot nathan@kantoordecock.be , waarna de verwerking door ons zal worden gestaakt. Alle gegevens die voordien werden verwerkt op basis van uw gegeven toestemming blijven rechtmatig.

 

6 Klacht

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u steeds terecht bij onze verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Wanneer uw vraag of klacht naar uw aanvoelen niet correct werd behandeld, beschikt u over het recht om een klacht in te dienen. Hiervoor kan u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Daar kan u ook terecht voor alle algemene vragen in verband met de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

 

Belangenconflictenbeleid Filiaal

Beleid van de BV Kantoor Decock met betrekking tot belangenconflicten

 

1 Voorafgaandelijk

Overeenkomstig de richtlijn Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) heeft de BV Kantoor Decock doeltreffende organisatorische maatregelen genomen en administratieve procedures vastgelegd die erop gericht zijn alles wat redelijkerwijs mogelijk is in het werk te stellen om potentiële belangenconflicten te onderkennen, te bewaken en te beheersen. We hebben een beleid uitgewerkt om de belangen van de klant te beschermen. Hieronder vindt u een overzicht. Op uw verzoek verstrekken we u nadere informatie.

2 Ons beleid inzake belangenconflict

De BV Kantoor Decock verbindt er zich toe om zich op loyale, billijke en professionele wijze in te zetten voor de belangen van haar klanten.

De BV Kantoor Decock biedt verzekerings- en kredietbemiddelingsdiensten aan. Dit omvat een ruim assortiment van activiteiten waarbij veel partijen betrokken zijn.

De bescherming van het belang van onze klant is onze eerste zorg en daarom is in ons beleid vastgesteld hoe:

• wij omstandigheden in kaart brengen die mogelijk kunnen leiden tot situaties waar de belangen van de klant worden geschaad

• wij in eerste instantie mogelijke belangenconflicten vermijden

• wij de aangewezen technieken en systemen hebben ontwikkeld om belangenconflicten indien ze zich voordoen te beheren

• wij deze systemen onderhouden om schade aan het belang van onze klant door een potentieel belangenconflict te voorkomen.

3 Lijst van mogelijke belangenconflicten en maatregelen van beheer

3.1 Aandeelhouderschap

De aandeelhouders zijn publiekelijk te consulteren via het KBO.

3.2 Vergoedingen

3.2.1 Potentieel belangenconflict

Ons advies laten afhangen van de belangrijkheid van de vergoedingen die we ontvangen van de verzekeringsmaatschappijen of derden

3.2.2 Beheer

We voeren een strikte politiek inzake verloning van onze diensten.

Professionele dienstverlening heeft een prijs. U vindt onder de rubriek vergoedingen een overzicht van de basisvergoedingen die vervat zijn in de premie van de belangrijkste categorieën van verzekeringsproducten. De concurrentie tussen verzekeringsmaatschappijen is marktregulerend, maw de verschillen zijn miniem. Vergoedingen of andere vormen van verloning die buitensporig zijn en dus niet marktconform zijn worden afgewezen.

In functie van de belangrijkheid van ons zakencijfer bij sommige maatschappijen ontvangen we een extra vergoeding voor prestaties die we overnemen van de maatschappij. De overgenomen taken dragen bij tot de kwaliteit van onze service. Een snellere dienstverlening, geringe foutenlast, snellere vergoeding bij kleine schadegevallen, …

 

3.3 Leveranciers

3.3.1 Potentieel belangenconflict

Onze keuze laten afhangen van extra vergoedingen, incentives of andere subjectieve elementen die strijdig zouden kunnen zijn met de belangen van de klant.

3.3.2 Beheer

Onze leveranciers worden door het directiecomité geselecteerd op basis van objectieve criteria zoals er zijn:

• Productaanbod, deugdelijkheid van waarborgen en garanties

• Marktpositie, waarden, goede faam, solvabiliteit, rentabiliteit doelstellingen

• Efficiëntie van processen

• Vlotte en correcte schaderegeling

De afdelingsverantwoordelijken worden jaarlijks gevraagd een evaluatie te maken van de maatschappijen op basis van de kwaliteiten van de diensten, het productengamma, de vlotheid van communicatie en samenwerking en de tevredenheid van onze klanten bij schaderegelingen. Indien deze resultaten van de beoordeling een onvoldoende krijgen zal er met de directie contact worden opgenomen met de vraag dringende maatregelen te treffen. Een aanhoudende negatieve beoordeling zal leiden tot het beëindigen van de samenwerking met deze maatschappij en verplaatsing van de betrokken verzekeringscontracten. Deze beslissing wordt genomen door het directiecomité.

3.4 Non-discriminatie principe

3.4.1 Algemeen

3.4.1.1 Potentieel belangenconflict

Beslissingen laten afhangen van de belangrijkheid en de rentabiliteit van de klant

3.4.1.2 Beheer

Elke klant heeft recht op een gelijke behandeling, een evenwaardige kwalitatieve en professionele dienstverlening. De belangrijkheid of rentabiliteit van de klant mag niet spelen.

Situatie waarvoor geen standaardoplossing voor de hand ligt zal steeds voorgelegd worden aan meerdere personen die moeten beslissen bij consensus op basis van een objectieve beoordeling van de feiten.

3.4.2 Specifiek voor schadebeheer:


Er wordt gestreefd naar een kwalitatief hoogstaand beheer waarbij het belang van de klant in het kader van de schadeloosstelling centraal staat en waarbij niet, zonder meer, de beslissing of het voorstel van de verzekeraar wordt aanvaard. Desgevallend zal de BV Kantoor Decock de beslissing van een maatschappij om niet tussen te komen in een schade evalueren met inbegrip van alle juridische elementen en zo nodig ook de beslissing aanvechten door andere interpretatie of argumentatie, ongeacht de commerciële relatie met die verzekeraar.

Sommige verzekeraars zullen bij hun vergoedingen voor makelaars rekening houden met de verhouding tussen de premievolumes en de schade op de globale portefeuille van de makelaar bij die maatschappij. Onze medewerkers zijn hierover niet geïnformeerd en kunnen hierdoor dus onmogelijk beïnvloed worden in hun beheer. Interne verloningssystemen houden hier evenmin rekening mee.

Indien zich een schade zou voordoen bij twee gemeenschappelijke klanten engageert de BV Kantoor Decock zich dit eventueel belangenconflict aan de klanten mede te delen. Beide klanten zullen door een verschillende medewerker worden beheerd. Zonodig zal een onpartijdig extern expert worden aangesteld. De afhandeling zal worden overgelaten aan de respectievelijke verzekeringsmaatschappijen onder toezicht van de BV Kantoor Decock.

3.5 Diversen

Potentiële belangenconflicten die strijdig zijn met de MIFID–grondwet moeten worden vermeden of uitgesloten.

De lijst van mogelijke belangenconflicten zal proactief beheerd worden. Dwz dat de compliance verantwoordelijke minstens één maal per jaar dit onderwerp op de agenda van het directiecomité zal plaatsen en verslag uitbrengen over mogelijke incidenten die zich in de loop van het voorbije jaar hebben voorgedaan, en de gegeven oplossingen. Er zal actief worden nagedacht over eventueel nieuwe belangenconflicten die zich kunnen voordoen in functie van gewijzigde economische omstandigheden, nieuwe producten of diensten, reorganisatie van het bedrijf e.a.

De monitoring van de beheersprocessen is de verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke compliance.


Informatiebeveiliging: toegang tot vertrouwelijke gegevens wordt zo veel als mogelijk opgenomen in de IT-systemen en wordt toegekend op een “need to know basis”;

Procedure inzake klachtenbehandeling: deze procedure heeft o.m. tot doel klachten van cliënten op een objectieve en tijdige wijze af te handelen, de klachten en de gegeven oplossingen worden opgenomen in een repertorium en is voor betrokken partijen steeds consulteerbaar

We verwachten van onze medewerkers dat ze actief meehelpen in het identificeren van potentiële belangenconflicten, o.a. door het melden van (een vermoeden van) het bestaan van belangenconflicten aan de compliance afdeling. Medewerkers kunnen daarvoor beroep doen op de “Klokkenluidersregeling”, dit is een interne alarmprocedure die medewerkers kunnen gebruiken om situaties die de belangen van klanten (kunnen) schaden, te melden in alle discretie.

Onze medewerkers dienen de gedragsregels en procedures na te leven ter voorkoming van potentiële belangenconflicten met betrekking tot eventuele bijkomende beroepsactiviteiten buiten de BV Kantoor Decock.

Het is onze medewerkers strikt verboden geschenken te aanvaarden. Indien leveranciers geschenken, toegangskaarten voor events of wat dan ook wensen ter beschikking te stellen kan dit uitzonderlijk worden toegestaan door de directie op voorwaarde dat de commerciële waarde en de frequentie ervan in verhouding staan tot de onderhouden zakenrelaties. Deze voordelen zullen niet gericht zijn aan het individu maar komen ten gunste van het bedrijf bvb toewijzing op basis van een trekking, beurtrol of enig ander objectief criteria.

3.6 Afzien van handelen

Waar wij menen dat potentiële belangenconflicten niet op enige wijze te beheersen vallen, kunnen wij ervan afzien om voor een klant op te treden.

 

Vergoedingen

1 Vergoedingen B.O.A.R (BOAR staat voor: Brand Ongevallen en Allerlei Risico's = verzekeringen niet-leven)

Van een professioneel verzekerings- en kredietmakelaar kan u als klant rekenen op een onafhankelijk advies, voorafgegaan van een analyse van uw behoeften inzake verzekeringen. Onze markt en productkennis laten ons toe aan onze klanten de beste voorstellen prijs/kwaliteit voor te leggen die passen bij de situatie van elke klant. De vergoedingen die wij van de verzekeraars/banken ontvangen moeten dienen om de kosten van onze dienstverlening te helpen dragen.

 

De vergoeding die ons als makelaar toekomt voor polissen niet-leven is een percentage van een deel van de premie nl. de premie zonder taksen en lasten (zie hieronder) die u als klant effectief betaald heeft. Het percentage hangt af van het type verzekeringswaarborg (zie hieronder) die u als klant onderschreven hebt. Deze vergoeding wordt basisvergoeding genoemd.

Uw verzekeringspremie BA auto van bv 300 euro (*) is als volgt samengesteld:

 

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Risico-premie

Kosten verzekeraar

commissie makelaar

Taksen en lasten

195,89 euro

40,14 euro

63,97 euro

   

Risico-premie = het bedrag dat de verzekeraar nodig heeft om de schade te betalen

Kosten verzekeraar = het bedrag dat de verzekeraar nodig heeft voor algemene onkosten,     publiciteitskosten, personeelskosten, beheerskosten enz… te dragen

Vergoeding makelaar = vergoeding die toekomt aan de makelaar onder andere voor realisatie van de     polis en de bijstand bij schade, berekend op de netto-premie **

Taksen en lasten = belastingen voor federale overheid en lasten voor allerlei organisaties bv in BA auto     voor het rode kruis

(*) Bruto-premie (handelspremie) = het bedrag dat u als klant betaalt

(**) Netto-premie = bruto-premie min de taksen en lasten

Bij annulatie/schorsing van een polis BOAR is er geen recht op vergoeding op het premiegedeelte dat terugbetaald wordt.

Bij twijfel verzoeken wij u contact te nemen met ons voor meer gedetailleerde uitleg.

 

Standaard marktconforme vergoeding

Taksen en lasten

Ongevallen/auto

   

 

  Standaard marktconforme vergoeding Taksen en lasten
Ongevallen/auto    
Burgerlijke aansprakelijkheid auto 17% 27,10%
Grote of kleine omnium auto 19% 26,75%
Rechtsbijstand auto 19% 16,75%
Veiligheid bestuurder/ weggebruikers algemeen 25% 16,75%
(Reis)Bijstand 19% 16,75%
Ongevallen/ vrije tijd    
Pleziervaartuigen 19% 9,25%
Caravanning 25% 9,25%
Lichamelijke schade    
Arbeidsongevallen 7,50% 25,50%
Collectieve ongevallen 15% 9,25%
Huispersoneel 20% 25,50%
Formule 24/Gewaarborgd inkomen 25% 9,25%
Burgerrechtelijke aansprakelijkheid    
B.A. Gezin 22,50% 9,25%
B.A. Onderwijze / Professionele B.A. 20% 9,25%
Objectieve B.A. Brand-Ontploffing 20% 18,75%
B.A. Onderneming 20% 9,25%
B.A. Medische en paramedische beroepen 25% 9,25%
Brand/diefstal/glasbreuk/storm/natuurramp 27% 15,75%
Engineering: ABR /Alle risico electronica 15% 12,94%
Alle risico juweel, camera's, kunst, bont 20% 9,90%
Hospitalisatie 15% 19,25%

De laatste jaren stellen we vast dat een aantal taken die vroeger door de maatschappijen werden uitgevoerd worden gedelegeerd aan de verzekeringsmakelaar. Het opmaken van de contracten en bijvoegsels, verhoogde tussenkomst in het regelen van schade e.a. Voor deze aanvullende taken ontvangen we een bijkomende beheersvergoeding. Dit heeft geen enkele impact op de door u betaalde premie, het betreft enkel een verschuiving van taken en de overeenstemmende vergoeding van de maatschappij naar de verzekeringsmakelaar. De aanvullende beheersvergoeding kan variëren van 0% tot 7,5%.

Voor meer informatie verzoeken wij u met ons contact te willen nemen.

2 Vergoedingen leven

Van een professioneel verzekeringsmakelaar kan u als klant rekenen op een onafhankelijk advies, voorafgegaan van een analyse van uw behoeften inzake verzekeringen. Onze markt en productkennis laten ons toe aan onze klanten de beste voorstellen prijs/kwaliteit voor te leggen die passen bij de situatie van elke klant. Een team van 75 mensen staat ter uwer beschikking. De vergoeding die wij van de verzekeraars ontvangen moeten dienen om de kosten van onze dienstverlening te helpen dragen.

Deze vergoeding wordt de inningsvergoeding genoemd.

Deze inningsvergoeding die ons als verzekeringsmakelaar toekomt voor polissen LEVEN is een percentage van een deel van de premie nl. de premie zonder taksen die afhankelijk van het type polis kunnen variëren, die u als klant effectief betaald heeft. Het percentage hangt af van het type verzekeringswaarborg (zie hieronder) die u als klant onderschreven hebt. De verzekeraar “leven” zal, zoals het bij de banken gebruikelijk is, desgevallend voor bepaalde producten een instapkost en een beheerkost in rekening brengen.

Alle vermelde percentages (zie hieronder) zijn maximumpercentages en worden toegepast op de door u gestorte premie (exclusief taksen). Als verzekeringsmakelaar bepalen wij per polis in functie van de complexiteit van het dossier de inningsvergoeding zonder het aangegeven maximumpercentage te overschrijden.

 

Maximum: 

  • Beleggingsverzekeringen: 4%
  • Kapitalisatieverrichtingen (tak 26): 3%
  • Spaarverzekeringen: 6,5%
  • Pensioenverzekeringen (zelfstandigen en kmo's): 6,5%
  • Risicoverzekeringen: 40%
  • klassieke levensverzekering: 6%
  • Lijfrenten: 2%

Naast deze inningsvergoeding kunnen wij als verzekeringsmakelaar onder bepaalde voorwaarden voor een deel van voormelde verzekeringspolissen en voor sommige verzekeraars een bijkomende vergoeding ontvangen.

Voor de opvolging en het beheer van welbepaalde beleggingsportefeuilles kennen sommige verzekeraars een portefeuillevergoeding toe voor 1 & 2. Deze kan schommelen afhankelijk van de gemiddeld belegde onderliggende fondsen. Deze vergoeding genomen op de marge van de maatschappij is niet ten laste van de individuele klant.

Sommige verzekeraars geven, onder bepaalde voorwaarden, een éénmalige bijkomende vergoeding (rappelvergoeding genoemd) voor 3 tot 7. Deze vergoeding  wordt berekend op de premies. Deze 'rappelvergoeding' is een geactualiseerde betaling van toekomstige vergoedingenrekening houdende met de lange duurtijd van het onderliggend contract. Dergelijke rappelvergoeding is slechts verworven op het door de maatschappij bepaalde aantal jaren om de instandhouding van dit contract te bevorderen.

Voor meer informatie verzoeken wij u met ons contact te willen nemen.

 

 

Kantoren:


Aartshertogstraat 7, 8400 Oostende

Inhoud van Google Maps wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op Cookie-instellingen (Functioneel) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Google Maps en de inhoud te bekijken. Meer hierover lees je in de Privacyverklaring van Google Maps.

Grammenestraat 2, 9870 Machelen

Inhoud van Google Maps wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op Cookie-instellingen (Functioneel) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Google Maps en de inhoud te bekijken. Meer hierover lees je in de Privacyverklaring van Google Maps.ALGEMENE FACTUURVOORWAARDEN

 

1. Bij niet-betaling op de uiterste betaaldatum is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1% per maand.

2. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de uiterste betaaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR per factuur.

3. Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur bij digitale verzending of 10 dagen na de poststempel bij analoge verzending. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

4. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.